We work with ambitious brands that need courage, clarity & consistency in their video, inside & out.

4140 Parker Rd Undefined
Allentown, New Mexico,
31134, USA

Kauzula RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów „Gajówki w Stegnie”

Uprzejmie informujemy, iż „Gajówka” Wynajem Pokoi – Agroturystyka Anna Wyrzykowska regulując współpracę z klientami, do wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, które wejdzie w życie w dniu 25 maja 2018 r., poniżej przesyła Państwu klauzulę informacyjną.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

Administratorem Pana/Pani danych jest Anna Wyrzykowska działająca jako „Gajówka”, Wynajem Pokoi – Agroturystyka pod adresem: ul. Morska 20, 82-103 Stegna. Tel: 508210043 e-mail: pokoje-stegna@wp.pl

Dane osobowe trzymaliśmy od Pani/Pana podczas nawiązywania współpracy i przy dokonywaniu rezerwacji pobytu w naszym obiekcie.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie przede wszystkim w celu realizacji umowy o współpracy, w tym do:

– realizacji rezerwacji, wystawienia faktur, przekazywania informacji handlowych

– kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług

– monitorowania jakości świadczonych usług

– wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych, ciążących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, min. zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektu poprzez monitoring wizyjny

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się może także wtedy, gdy jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora.

Zakres przetwarzania danych – Administrator, celem zawarcia i wykonania umowy, może wymagać podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, numery posiadane we właściwych rejestrach: NIP, PESEL, dane kontaktowe, numer rachunku bankowego.

Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne dla zawarcia umowy; w razie braku ich podania Administrator będzie uprawniony do odmowy zawarcia umowy lub umowa może być niemożliwa do wykonania. Administrator może także żądać podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, np. ze względów podatkowych lub rachunkowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

– przez okres przedawnienia roszczeń, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;

– archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawa o rachunkowości – przez okres wskazany w odpowiednich przepisach – co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury, rozwiązanie umowy itp.

W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– uzyskania od Administratora potwierdzenia, jakie przetwarza on Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopię

– żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

– żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem, że usunięcia danych nie zabraniają przepisy prawa.

-żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach

– przenoszenia danych

– wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz gdy: Pani/Pana dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego , w tym są profilowane dla tego celu.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this